Địa chỉ học kế toán uy tín nhất Hà Nội

Trang chủ » Tài liệu kế toán » Giáo trình kế toán » Công việc của một kế toán thuế trong doanh nghiệp là gì?

Công việc của một kế toán thuế trong doanh nghiệp là gì?

cong-viec-ke-toan-thue

Công việc của một kế toán thuế trong doanh nghiệp là gì?

 Nhiệm vụ cụ thể:

1. Có trách nhiệm làm việc với cơ quan thuế khi có phát sinh .

2. Kiểm tra đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào, đầu ra của từng cơ sở.

3. Kiểm tra đối chiếu bảng kê khai hồ sơ xuất khẩu

4.Nhiệm vụ hàng thánng tháng:

-  làm báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu ra của toàn Công ty ,phân loại theo thuế suất

-  làm báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu vào của toàn Công ty theo tỉ lệ phân bổ đầu ra được khấu trừ .

5. Co trách nhiệm theo dõi báo cáo tình hình nộp và tồn đọng ngân sách ,hoàn thuế của Công ty .

6. Cùng với kế toán tổng hợp đối chiếu số liệu báo cáo thuế của các cơ sở giữa báo cáo với quyết toán .

7. Làm hồ sơ ưu đãi đối với dự án đầu tư mới , đăng ký đơn vị phát sinh mới hay điều chỉnh giảm khi có phát sinh.

8. Làm hồ sơ hoàn thuế khi có phát sinh .

9. Làm báo cáo tổng hợp thuế theo định kỳ hay có đột xuất (nhóm thuế suất ,đơn vị cơ sở).

10. Kiểm tra hóa đơn đầu vào (sử dụng đèn cực tím ) đánh số thứ tự để dễ tìm kiếm , phát hiện loại hóa đơn không hợp pháp và thông báo đến cơ sở có liên quan .

11. Hàng tháng  có trách nhiệm đóng chứng từ báo cáo thuế của cơ sở ,toàn Công ty .

12. Kiểm tra báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thuế để báo cáo cục thuế .

13. Làm bảng kê danh sách lưu trữ, bảo quản hóa đơn thuế GTGT VCNB theo thời gian, thứ tự số quyển không để thất thoát, hư hỏng.

14. Kiểm tra đối chiếu biên bản nhận, trả hàng để điều chỉnh doanh thu báo cáo thuế kịp thời khi có phát sinh .

15. Cập nhật kịp thời các thông tin về Luật thuế ,soạn thông báo các nghiệp vụ qui định của Luật thuế có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để cơ sở biết thực hiện.

 

16. Lập kế hoạch thuế GTGT,TNDN ,nộp ngân sách

17. Yêu cầu chấp hành nguyên tắc bảo mật.

18. Theo dõi và cập nhật việc giao nhận hoá đơn (mở sổ giao và ký nhận).

19. Theo dõi tình hình giao nhận hoá đơn các đơn vị cơ sở.

20. Hằng tháng, quý, năm, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong kỳ.

21. Cập nhật và làm giấy báo công nợ các đơn vị cơ sở.

 Tiêu chuẩn:

1. Trình độ Đại học kinh tế .

2. Am hiểu Luật thuế GTGT ,các thông tư ,văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT

Bài viết liên quan:

Loading Facebook Comments ...

Leave a Comment

Tumblr: The easiest way to blog →