Địa chỉ học kế toán uy tín nhất Hà Nội

Trang chủ » Tài liệu kế toán » Giáo trình kế toán » Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn viết sai

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn viết sai

Trung tâm kế toán Hà Nội xin cung cấp cho các bạn mẫu biên bản thu hồi hóa đơn viết sai:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—oOo—

 

 

BIÊN BẢN THU HỒI HOÁ ĐƠN  ĐÃ LẬP.

Số 0123/BBTHHĐ

 

- Căn cứ Thông tư số 64/2013/TT BTC ngày 15/05/2013 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP.

 

Hôm nay, ngày …………./2013, đại diện hai bên gồm có:

 

BÊN A :   ………………………

Địa chỉ :  ……………………….

Điện thoại : …………………                        MST: ………………………

Do Ông (Bà) : …………………        Chức vụ : ……………………….

 

BÊN B ……………………………………..

Địa chỉ :  ………………………………………

Điện thoại : …………………………. ………..MST: ………………………

Do:…………………………………………………Chức vụ : ………………………………………

 

Hai bên,thống nhất lập biên thu hồi (Liên 2) hóa đơn 01GTKT3/001 đã lập, có ký hiệu: AA/13P số ………… ngày …………. để xóa bỏ theo qui định, và sẽ xuất thay thế bằng hóa đơn số 01GTKT3/001, ký hiệu: AA/13P số ………….. ngày …………………

 

 

  • Lý do thu hồi  : ……………………….

 

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.

Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

 

 

 

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                           ĐẠI DIỆN BÊN B

 

Tải mẫu thu hồi hóa đơn viết sai: tại đây

Bài viết liên quan:

Comments are closed.

Tumblr: The easiest way to blog →