Trang chủ » Tài liệu kế toán » Công ty cho nhân viên đi nghỉ mát có được tính vào chi phí hợp lý không?

Công ty cho nhân viên đi nghỉ mát có được tính vào chi phí hợp lý không?

Công ty cho nhân viên đi nghỉ mát có được tính vào chi phí hợp lý không? Các bạn hãy cùng Kế toán hà nội tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé.

Công ty cho nhân viên đi nghỉ mát có được tính vào chi phí hợp lý không?

Công ty cho nhân viên đi nghỉ mát có được tính vào chi phí hợp lý không?

>>Xem thêm: Khoản phí mua vé máy bay cho giám đốc có được tính vào chi phí hợp lý không?

  1. Thế nào là chi phí hợp lý

Chi phí hợp lý trong pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp là những chi phí được công nhận và được trừ khi tính thuế thu nhập. Tuy không có định nghĩa chính thức, nhưng Thông tư 96/2015/TT-BTC đã quy định các điều kiện để xác định một khoản chi phí là hợp lý và có thể được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo Điều 4 của Thông tư 96/2015/TT-BTC, các điều kiện để một khoản chi phí được coi là hợp lý và được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

– Liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoạt động đầu tư, hoạt động tài chính và hoạt động bảo vệ môi trường của doanh nghiệp.

– Được ghi chính xác, đầy đủ, hợp lý trong hồ sơ, tài liệu kế toán và được chứng minh bằng các chứng từ, hóa đơn, biên bản và tài liệu có liên quan khác.

– Có giá trị kinh tế thực tế, đã được thanh toán hoặc phải thanh toán theo quy định.

– Tuân thủ các quy định về định mức, giá cả, quy trình, chính sách và quy định khác của pháp luật hiện hành.

– Không thuộc các trường hợp bị hạn chế, cấm trừ theo quy định của pháp luật thuế.

– Được phân bổ một cách hợp lý, có căn cứ về tính hợp lý và có sự tương ứng với hoạt động kinh doanh, dịch vụ, sản xuất và hoạt động khác của doanh nghiệp.

Để trở thành chi phí hợp lý và được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp, theo quy định của Điều 4 trong Thông tư 96/2015/NĐ-CP, doanh nghiệp cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

– Khoản chi phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp: Các khoản chi phải có mối liên hệ trực tiếp và chặt chẽ với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Điều này đảm bảo rằng các khoản chi được trừ là những khoản chi thực tế liên quan đến việc tạo ra thu nhập.

– Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp: Các khoản chi phải được chứng minh bằng hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật. Điều này đảm bảo tính minh bạch và chứng thực của các khoản chi.

– Khoản chi có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần với giá trị từ 20 triệu đồng trở lên và được thanh toán bằng chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt: Trong trường hợp mua hàng hoá, dịch vụ từng lần với giá trị từ 20 triệu đồng trở lên, khi thanh toán phải sử dụng chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật thuế. Điều này nhằm đảm bảo tính hợp lý và chính xác của các khoản chi được trừ.

Nếu mua hàng hoá, dịch vụ có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên nhưng chưa thanh toán đến thời điểm ghi nhận chi phí, doanh nghiệp vẫn được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Trong trường hợp không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt cho các khoản chi, doanh nghiệp phải kê khai và điều chỉnh giảm chi phí đối với phần giá trị hàng hoá, dịch vụ không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt trong kỳ tính thuế. Điều này áp dụng ngay cả khi cơ quan thuế và các cơ quan chức năng khác đã có quyết định thanh tra, kiểm tra kỳ tính thuế và phát hiện việc thanh toán bằng tiền mặt. Tổng quát, để được coi là chi phí hợp lý và được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp, các khoản chi phải đáp ứng các điều kiện về tính liên quan, chứng từ hợp pháp và sử dụng chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật thuế

  1. Công ty cho nhân viên đi nghỉ mát có được tính chi phí hợp lý không?

Căn cứ vào Khoản 4, Điều 3 của Thông tư 25/2018/TT-BTC, các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm như sau:

– Chi phúc lợi trực tiếp cho người lao động: Tổng số chi phúc lợi nêu trên không vượt quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.

+ Chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động.

+ Chi nghỉ mát.

+ Chi hỗ trợ điều trị.

– Để đưa khoản phúc lợi nghỉ mát vào chi phí hợp lý và được trừ, phải đáp ứng các điều kiện sau:

Thứ nhất, tổng số chi nghỉ mát không vượt quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế theo quy định.

+ 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp được tính bằng cách chia quỹ tiền lương thực hiện trong năm cho 12 tháng.

+ Trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động không đủ 12 tháng, 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế được tính bằng cách chia quỹ tiền lương thực hiện trong năm cho số tháng thực tế hoạt động trong năm.

Trong đó, quỹ tiền lương thực hiện là tổng số tiền lương thực tế đã chi trả trong năm quyết toán đến thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ quyết toán theo quy định. Quỹ này không bao gồm số tiền trích lập quỹ dự phòng tiền lương của năm trước chi trong năm quyết toán thuế.

Thứ hai, các khoản chi nghỉ mát cần có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định, bao gồm:

+ Hợp đồng với công ty du lịch.

+ Bảng danh sách người lao động tham gia.

+ Hóa đơn tiền phòng, ăn uống, đi lại…

Đối với các khoản chi có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT), khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không sử dụng tiền mặt.

Theo quy định trong Thông tư 25/2018/TT-BTC, công ty có thể tính chi phí hợp lý cho việc đi nghỉ mát của nhân viên, miễn là các điều kiện sau được đáp ứng:

– Tổng số chi phúc lợi nghỉ mát không vượt quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.

– Các khoản chi phải có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định, bao gồm hợp đồng với công ty du lịch, bảng danh sách người lao động tham gia, hóa đơn tiền phòng, ăn uống, đi lại và các chứng từ khác liên quan.

– Đối với các khoản chi có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (đã bao gồm thuế GTGT), khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không sử dụng tiền mặt.

– Quyết định đi nghỉ mát và phê duyệt kinh phí đi kèm phải được Giám đốc công ty thực hiện.

Vì vậy, nếu công ty đáp ứng đủ các điều kiện trên, việc cho nhân viên đi nghỉ mát có thể ĐƯỢC tính là một chi phí hợp lý và được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

>>Xem thêm: Cách tăng chi phí hợp lý cho doanh nghiệp không cần hóa đơn

  1. Quy định về thuế GTGT về chi phí nghỉ mát cho nhân viên

Theo hướng dẫn tại Công văn 4005/TCT-CS năm 2015 về chính sách thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các khoản chi phúc lợi cho người lao động, doanh nghiệp có thể khấu trừ thuế GTGT đối với các khoản chi phúc lợi liên quan đến việc đi nghỉ mát nếu đáp ứng các điều kiện khấu trừ sau đây:

– Hóa đơn GTGT hợp pháp: Doanh nghiệp phải có hóa đơn GTGT hợp pháp của các hàng hóa hoặc dịch vụ mua vào trong quá trình đi nghỉ mát. Điều này đảm bảo tính chính xác và pháp lý của các khoản chi.

– Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt: Đối với các hàng hóa hoặc dịch vụ mua vào có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên, doanh nghiệp phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt để được khấu trừ thuế GTGT. Điều này áp dụng để đảm bảo tính minh bạch và quy định của pháp luật thuế.

– Mua hàng hóa, dịch vụ nhiều lần trong cùng một ngày: Trong trường hợp doanh nghiệp mua hàng hóa hoặc dịch vụ từ cùng một nhà cung cấp với giá trị dưới 20 triệu đồng, nhưng tổng giá trị của các mua hàng trong cùng một ngày vượt quá 20 triệu đồng, thì chỉ khi có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì doanh nghiệp mới được khấu trừ thuế GTGT.

Qua đó, doanh nghiệp có thể khấu trừ thuế GTGT đối với các khoản chi nghỉ mát nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện khấu trừ.

Trên đây là toàn bộ những nội dung và thông tin mà chúng tôi muốn cung cấp cho các bạn có liên quan đến  Công ty cho nhân viên đi nghỉ mát có được tính vào chi phí hợp lý không?. Mong rằng những nội dung mà chúng tôi cung cấp đã giúp cho các bạn hiểu hơn về khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp.

Nếu có bất kỳ thắc mắc liên quan cần giải đáp bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ. Tổng đài hỗ trợ  tư vấn miễn phí: 1900 6246

Ketoanhn.org chúc bạn làm tốt công việc

Kết nối với chúng tôi: https://www.facebook.com/ketoanhn.org/

Nếu bạn muốn học thực tế trải nghiệm va vất cùng kế toán trưởng giàu kinh nghiệm cần trên tay bộ chứng từ bao gồm: hóa đơn đỏ, phiếu thu chi, nhập xuất…của doanh nghiệp đang hoạt động có thể lựa chọn một lớp học kế toán thực hành của  Trung tâm kế toán Hà Nội là đơn vị được thành lập từ năm 2005 đi đầu trong lĩnh vực đào tạo kế toán thực hành trên chứng từ hóa đơn đỏ hiện có 39 cơ sở học trên toàn quốc, 6 cơ sở học tại Hà Nội. Hàng tháng trung tâm vẫn đào tạo cho hơn 1000 học viên trên toàn quốc.

Chi tiết liên hệ Hotline: 0974 975 029  (Mr Quân)

B脿i vi岷縯 li锚n quan:

Loading Facebook Comments ...

Leave a Comment

KẾ TOÁN HÀ NỘI GROUP - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ

Hotline: 0974 975 029 (Mr Quân)

Email: Hotrokthn@gmail.com

Giấy phép ĐKKD số: 0103648057 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Giấy phép đào tạo Kế Toán Thực Hành số: 7619/QĐ-SGD&ĐT cấp bởi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

CAM KẾT KHÔNG THÀNH NGHỀ KHÔNG THU HỌC PHÍ

CÁC ĐỊA CHỈ HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ CỦA TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI

CS1 : Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội
CS2 : Nguyễn Cơ Thạch - Từ Liêm - Hà Nội
CS3 :KĐT Việt Hưng - Long Biên - Hà Nội
CS4 : 200 Quang Trung - Hà Đông - Hà Nội
CS5 : 71 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa -Hà Nội
CS6 : 124 Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội
CS7: Cổ Bi – Gia Lâm – Long Biên – Hà Nội
CS8 : Vân Côi – Quận Tân Bình - HCM
CS9 : 35 Lê Văn Chí - Q. Thủ Đức - TP HCM
CS10 : Lê Văn Thịnh - P. Suối Hoa - Tp. Bắc Ninh
CS11 : Lạch Tray - Q. Ngô Quyền - Tp. Hải Phòng
CS12 : Hoàng Hoa Thám - Thủ Dầu 1 - Bình Dương
CS13 : Nguyễn Văn Cừ - Q Ninh Kiều - Tp Cần Thơ
CS14 : Kim Đồng - Trần Hưng Đạo - Tp Thái Bình
CS15 : Chu Văn An - Tp.Thái Nguyên
CS16 : Đoàn Nhữ Hài - TP Hải Dương
CS17 : Quy Lưu - Minh Khai - Phủ Lý - Hà Nam
CS18 : Đường Giải Phóng - Tp. Nam Định
CS19 : Nguyễn Văn Cừ - TP Hạ Long - Quảng Ninh
CS20 : Chu Văn An - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
CS21 : Trần Nguyên Hãn - Tp.Bắc Giang
CS22 : Tràng An - p Tân Thành - TP. Ninh Bình
CS23 : Phong Định Cảng - TP Vinh - Nghệ An
CS24 : Trần Cao Vân - Q Thanh Khê - Tp Đà Nẵng
CS25 : Đường Ngô Quyền - TP Huế
CS26 : Đường Hà Huy Tập - TP Hà Tĩnh
 CS27: Hà Huy Giáp – Biên Hòa – Đồng Nai
CS28: Trần Hưng Đạo – Long Xuyên – An Giang
CS29: Thái Sanh Hạnh – Mỹ Tho – Tiền Giang
CS30: Phan Chu Trinh – TP Vũng Tàu
CS31: 03 p 6 – TP. Tân An – tỉnh Long An
CS32: Võ Trường Toản – Cao Lãnh – Đồng Tháp
CS33: Nguyễn Hùng Sơn–Rạch Giá–Kiên Giang
CS34: Lê Thị Riêng – phường 5 – TP Cà Mau
CS35: Trần Phú – phường 4 – TP Vĩnh Long
CS36: Phạm Ngũ Lão – phường 1 – TP Trà Vinh
CS37: Hai Bà Trưng – phường 1 – TP Bến Tre
CS38: Tôn Đức Thắng – Phường 1 – TP Bạc Liêu